Vážení klienti, 

dovolte nám informovat Vás o změnách vážících se k fondu Templeton Eastern Europe Fund (EUR), ISIN: LU0078277505, který v důsledku přerušení činnosti Moskevské burzy a sankcí uvalených na Ruskou federaci v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebyl ode dne 28. 2. 2022 oceňován a obchodován. Od 11. 11. 2022 došlo po změně jeho struktury k obnovení obchodování s tímto fondem. Fond až do odvolání nebude provádět jakékoliv další investice do ruských či běloruských aktiv.

Vaše žádosti o převody podílových jednotek z tohoto fondu, které jsme obdrželi v době, kdy se s daným fondem nedalo obchodovat, byly realizovány k prvnímu pracovnímu dni roku 2023 (tj. 2. 1. 2023). Fond i nadále zůstává vyřazen z naší nabídky a nelze do něj provádět žádné nové investice.

Prostředky investované do fondu Templeton Eastern Europe Fund je nyní opět možné odkupovat nebo převádět do jiných fondů v naší nabídce. Na Vaši žádost Vám sdělíme aktuální výši odkupného nebo hodnotu vytvořené finanční rezervy na vaší pojistné smlouvě.

 

Otázky a odpovědi

Kdo je novým pojistitelem?

Novým pojistitelem je německá pojišťovna myLife Lebensversicherung AG, se sídlem Herzberger Landstraße 25, 37085 Göttingen, Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Göttingenu pod číslem HRB 200265, St. Nr. 20/200/30092.

Pojišťovna myLife je německou životní pojišťovnou se sídlem v Göttingenu, dohled nad výkonem její činnosti vykonává Federální úřad pro finanční dohled (BaFin).

Její portfolio tvoří všechny druhy životního pojištění, včetně tradičního a investičního životního pojištění, pojištění pro případ pracovní neschopnosti a rizikového životního pojištění s celkovým příjmem z pojistného ve výši 146,0 milionu EUR ročně a meziročním nárůstem o 21,2 % v roce 2018.

Firemními hodnotami společnosti jsou „transparence“, „průkopnictví“ a „dlouhodobost“, kterými vytváří nejen speciální pracovní kulturu pro své zaměstnance, ale také skutečné výhody pro zákazníka. To je jeden z důvodů, proč myLife opakovaně získala prestižní cenu AMC-Award „Udržitelná orientace na zákazníka v pojišťovnictví“ a byla také vyhlášena vítězem German Brand Award.

Pojišťovna myLife je finančně stabilní společností, která trvale přesahuje minimálními požadavky kladené na životní pojišťovny.

Další informace o pojišťovně myLife, stejně jako její výroční zprávu, najdete na: https://www.mylife-leben.de/ueber-uns/.

Má pojišťovna myLife pobočku na území České republiky?

Pojišťovna myLife nemá na území České republiky pobočku, ale bude zde vykonávat svou činnost na základě svobody poskytování služeb na vnitřním trhu v rámci Evropské unie.

Za účelem zajištění lokální správy pojistných smluv, likvidace pojistných událostí a vyřizovaní jiných nároků z pojištění uzavřela pojišťovna myLife smlouvu o outsourcingu s lichtenštejnskou pojišťovnou YOUPLUS Assurance AG (dříve Youplus Insurance International AG), která na území České republiky působí prostřednictvím své pobočky IČO: 13991418, se sídlem Přízova 526/5, Trnitá, 602 00 Brno.

Pojišťovna YOUPLUS patří do finanční skupiny SWISS INSUREVOLUTION PARTNERS. Více o pojišťovně YOUPLUS se dozvíte na www.youplus.cz. Více o finanční skupině naleznete na www.insurevolution.ch.

Jakých pojistných smluv se převod pojistného kmene týká?

Převod pojistného kmene se týká všech pojistných smluv, uzavřených pojišťovnou Basler Lebenversicherungs-Aktiengesellschaft, pobočkou pro Českou republiku, a to jak ukončených, tak i neukončených. Všechny tyto pojistné smlouvy a práva a povinnosti s nimi související přecházejí na pojišťovnu myLife dne 30. 12. 2019.

Co se stane s mou smlouvou?

Pojistná smlouva, kterou jste uzavřeli s pojišťovnou Basler, zůstává v platnosti a není třeba, abyste v souvislosti s převodem činili jakékoliv kroky.

Od 30. 12. 2019 jsou všechna práva a povinnost z ní plynoucí převedena na pojišťovnu myLife Lebensversicherung AG, a ta se tak stala novým pojistitelem. Pojistné krytí bude nadále poskytováno v takovém rozsahu, v jakém bylo dojednáno ve Vaší smlouvě. Zůstávají zachovány i všechny ostatní vlastnosti Vaší pojistné smlouvy.

Prostředky, které byly prostřednictvím Vaší pojistné smlouvy investovány, budou převedeny spolu s Vaší pojistnou smlouvou a také Vaše platby pojistného budou investovány stejně jako doposud.

Změní se cena pojištění?

Výše pojistného, platební údaje, termín splatnosti i způsob platby pojistného zůstávají beze změn.

Co se stane s nároky z pojištění?

Máte-li nevyřízené nároky z pojištění včetně pojistných událostí, které jste ještě neoznámili, pak je můžete nárokovat u pojišťovny myLife. Ta zajistí také vyřízení již uplatněných nároků a nahlášených pojistných událostí, odpověď na nevyřízené stížnosti, vyřízení neukončených soudních nebo jiných sporů plynoucích z pojistných smluv, které jsou předmětem převodu a všech ostatních záležitostí.

Mohu svou smlouvu vypovědět?

Rádi bychom Vás upozornili na Vaše práva související s převodem smluv. Pokud z jakéhokoliv důvodu s převodem Vaší smlouvy nesouhlasíte, máte ze zákona právo smlouvu vypovědět. Učinit tak můžete do jednoho měsíce ode dne, kdy Vám bylo doručeno naše písemné oznámení o převodu pojistného kmene, a to s výpovědní dobou 8 dní. Výpověď je třeba podat písemně a v uvedené lhůtě ji doručit na naši kontaktní adresu.

Ve své výpovědi prosím uveďte číslo bankovního účtu za účelem výplaty odkupní hodnoty a podpis na výpovědi nechte úředně ověřit. V případě ukončení pojistné smlouvy, na které je pojištěná osoba odlišná od pojistníka, je třeba připojit i úředně ověřený podpis pojištěné osoby. Je-li pojištěnou osobou dítě, může se stát, že budeme vyžadovat také souhlas opatrovnického soudu.

Ve výpovědi je třeba též uvést, zda máte daňový domicil výlučně v České republice a pokud ne, kde jej máte. Dále Vaše daňové identifikační číslo, a informaci o tom, zda jste politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo zda jste takovou osobou byl/a v posledních 12 měsících.

Upozorňujeme Vás, že předčasné ukončení smlouvy investičního životního pojištění pro Vás může být nevýhodné a může být zatíženo poplatky sjednanými v příslušných pojistných podmínkách.

Jak mohu pojišťovnu myLife kontaktovat?

Správu pojistných smluv a vyřizování nároků z pojištění bude pro pojišťovnu myLife Lebensversicherung AG na území České republiky zajišťovat pojišťovna YOUPLUS Assurance AG (dříve Youplus Insurance International AG), která na území České republiky působí prostřednictvím své pobočky IČO: 13991418, se sídlem Přízova 526/5, Trnitá, 602 00 Brno.

Pojišťovnu myLife tak můžete ve všech záležitostech týkajících se Vašeho pojištění kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Jak postupovat, pokud potřebuji nahlásit pojistnou událost nebo vykonat změnu pojistné smlouvy?

Pro nahlášení pojistné události, změnu Vašich osobních údajů nebo žádost o změnu pojistné smlouvy můžete využít formuláře zveřejněné na této webové stránce. Pokud žádný z nich neodpovídá Vaší potřebě, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktních údajích.

Můžete se také i nadále obracet na Vašeho finančního poradce ze společnosti OVB. Pokud svého poradce v této společnosti nemáte, kontaktujte nás a my Vám zajistíme kvalitní poradenství v potřebném rozsahu.

Jak si mohu stěžovat?

Pokud nebudete s našimi službami spokojeni, můžete podat písemnou stížnost na naši kontaktní adresu, nebo na náš email. Vaši stížnost se budeme snažit vyřídit do 30 dnů. O jejím vyřízení Vás informujeme.

V případě sporu z pojistné smlouvy životního pojištění mezi spotřebitelem a pojistitelem, případně pojišťovacím zprostředkovatelem může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení k finančnímu arbitrovi České republiky Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz.

K řešení sporů jsou příslušné také obecné soudy.

Co se stane s mými osobními údaji?

Vzhledem k převodu pojistného kmene došlo i ke změně správce Vašich osobních údajů, kterým je ode dne převodu pojišťovna myLife. Pro informace týkající se zpracování osobních údajů prosím klikněte zde.

Co když mám další otázky?

Pokud máte jakékoliv další otázky, neváhejte se na nás obrátit, ať už telefonicky na čísle +420 530 519 519 nebo prostřednictvím emailu info@mylife-leben.cz, rádi Vám pomůžeme.

Kontaktovat nás můžete také písemně na kontaktní adrese týmu klientského servisu myLife v České republice:

myLife Lebensversicherung AG, Vlněna Office Park, Přízova 5, 602 00 Brno

Novinky

Všechny novinky najdete v přiložených souborech.