Informace o zpracování osobních údajů

Obchodní vztahy jsou otázkou důvěry. Pro společnost myLife Lebensversicherung AG je ochrana osobních údajů našich zákazníků a partnerů v souladu se zákonem velmi důležitá.

Společnost myLife Lebensversicherung AG proto přijala technická a organizační opatření na ochranu vašich údajů před manipulací, ztrátou, přístupem neoprávněných osob a dalšími riziky. V následujícím textu naleznete obecné zásady zpracování a vaše práva.

1. Kdo je zodpovědný za zpracování údajů a na koho se můžete obrátit?

myLife Lebensversicherung AG
Herzberger Landstr. 25
37085 Göttingen
Telefon: 0551 9976 0
Fax: 0551 9976 777
E-Mail: info@mylife-leben.de
Internet: www.mylife-leben.de

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat telefonicky, poštou (dopis je nutné adresovat pověřenci) nebo e-mailem na adrese datenschutzbeauftragter@mylife-leben.de.

2. Pro jaké účely jsou vaše údaje zpracovávány a na jakém právním základě?

Společnost myLife Lebensversicherung AG zpracovává vaše osobní údaje v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR), spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG) a všemi dalšími platnými předpisy.

Na webových stránkách společnosti myLife Lebensversicherung AG se můžete pohybovat anonymně. Místa, kde se shromažďují osobní údaje, jsou jasně označena. Vy rozhodujete o tom, které osobní údaje obdržíme. Zaměstnanci společnosti myLife Lebensversicherung AG jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Bezpečnostní systémy na serverech společnosti myLife Lebensversicherung AG jsou nejmodernější a jsou na této úrovni udržovány. Kromě toho se společnost myLife Lebensversicherung AG zavázala dodržovat „Kodex chování pro nakládání s osobními údaji v německém pojišťovnictví“ (Kodex chování pro ochranu údajů), který doplňuje výše uvedené zákony pro pojišťovnictví. Můžete si jej prohlédnout zde: Kodex chování Ochrana údajů.

Před uzavřením pojistné smlouvy od vás vyžadujeme osobní údaje, abychom mohli posoudit riziko, které má být pojištěno. Pokud je uzavřena pojistná smlouva, zpracováváme tyto údaje také za účelem realizace smluvního vztahu, například pro pojistnou smlouvu. Informace o pojistné události potřebujeme například k tomu, abychom mohli ověřit, zda pojistná událost nastala.

Uzavření nebo realizace pojistné smlouvy není možné bez zpracování vašich údajů.

V případě potřeby a vašeho souhlasu jsou shromažďovány následující údaje:

 • Osobní údaje, jako je jméno, titul, adresa, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailová adresa, povolání, státní příslušnost, identifikační údaje, datum narození, pohlaví, rodinný stav, bankovní spojení, smluvní údaje.
 • Zdravotní údaje, biometrické údaje.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podle tohoto nařízení je zpracování osobních údajů povoleno pouze se souhlasem subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Pokud jsou k tomuto účelu vyžadovány zvláštní kategorie osobních údajů, jako jsou výše uvedené zdravotní údaje v souvislosti s pracovní neschopností nebo pojistnou smlouvou na termínované životní pojištění, získáváme předem váš výslovný souhlas v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 7 GDPR. Zpracování je rovněž povoleno, pokud je nezbytné pro jeden z následujících účelů:

 • K plnění smlouvy nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).
 • Splnění zákonné povinnosti společnosti myLife Lebensversicherung AG (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR).
 • Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR).
 • Pro plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo který byl společnosti myLife Lebensversicherung AG svěřen veřejnou správou (čl. 6 odst. 1 písm. e GDPR).
 • K ochraně oprávněného zájmu společnosti myLife Lebensversicherung AG nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů pro ochranu osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Pokud bychom chtěli zpracovávat vaše osobní údaje za jiným než výše uvedeným účelem, budeme vás o tom v rámci zákonných ustanovení předem informovat.

3. Kdo přijímá vaše data? (Kategorie příjemců osobních údajů)

Pokud vaše údaje předáváme příjemcům mimo naši společnost, děje se tak výhradně za účelem plnění našich smluvních povinností v rámci našeho obchodního účelu, na základě zákonných ustanovení nebo vašeho výslovně uděleného souhlasu.

Za účelem plnění služeb, zpracování žádostí o pojištění, správy pojistných smluv, zpracování pojistného kmene, zpracování případů pojistných událostí, zpracování stížností a obchodního účelu můžeme vaše údaje předat následujícím subjektům:

 • Zprostředkovatelé pojištění (např. pojišťovací makléři, finanční poradci).
 • Poskytovatelé služeb pro zprostředkovatele pojištění (broker pooly, platformy pro poradce).
 • Techničtí a jiní poskytovatelé služeb pracující pro zprostředkovatele nebo pro nás.
 • Poskytovatelé softwaru pracující pro zprostředkovatele nebo pro nás.
 • Právníci, daňoví poradci, auditoři, lékaři, odhadci, zajistitelé.
 • Rozhodčí orgány (např. Spolkový úřad pro finanční dohled (BaFin), Versicherungsombudsmann).

Údaje o zajistiteli
Rizika, která jsme převzali, pojišťujeme u zajistitele SCOR SE, Goebenstraße 1, 50672 Kolín nad Rýnem. Za tímto účelem může být nezbytné předat zajistiteli vaši smlouvu a případně údaje o pojistném plnění a pojistných událostech, aby si mohl vytvořit vlastní představu o riziku nebo pojistné události. Dále je možné, že zajistitel podpoří naši společnost díky svým speciálním odborným znalostem v oblasti hodnocení rizik nebo přínosů a také v oblasti hodnocení postupů. Vaše údaje předáváme zajistiteli pouze v rozsahu, který je nezbytný pro posouzení vaší žádosti nebo plnění naší pojistné smlouvy s vámi, nebo v rozsahu nezbytném pro ochranu našich oprávněných zájmů.

Další příjemci
Kromě toho můžeme vaše osobní údaje předat dalším příjemcům, jako jsou orgány pro plnění zákonných oznamovacích povinností (například správa sociálního zabezpečení, finanční orgány nebo orgány činné v trestním řízení).

4. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

Naše webové stránky obsahují kontaktní formulář, který lze použít pro elektronickou komunikaci. Údaje, které vyplníte do vašeho podání nám budou předány a následně uloženy. Jedná se o tyto údaje:

 • Osobní údaje, jako je jméno, titul, adresa, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailová adresa a důvod vaší zprávy.

Pro zpracování údajů při vyřizování vašich podání získáváme váš souhlas a odkazujeme na tyto zásady ochrany osobních údajů. Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy.

V této souvislosti vaše údaje v žádném případě nepředáváme třetím stranám. Údaje se používají výhradně pro zpracování konverzace s vámi. Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

E-maily vytvořené na webových stránkách společnosti myLife Lebensversicherung AG jsou přenášeny nešifrovaně, pokud není výslovně uvedeno jinak. Pokud mají být zprávy přenášeny v zašifrované podobě, musí to být individuálně dohodnuto se společností myLife Lebensversicherung AG. V takovém případě se obraťte na kontaktní osobu pro otázky ochrany údajů. Zprávu lze odeslat na adresu datenschutzbeauftragter@mylife-leben.de.

5. Přihlašování

Na našich webových stránkách máte možnost přihlásit se do služby myInfoPoint jako uživatel. Předpokladem je existence pojistné smlouvy. Přihlašovací údaje si definujete sami. Pokud zadáte přihlašovací údaje do příslušného vyplňovacího pole, budou nám tyto údaje předány a uloženy.

Dále se ukládá vaše IP adresa a datum a čas vaší registrace nebo přihlášení. Právním základem pro zpracování osobních údajů je proto čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Pokud jde o ukládání IP adresy, právním základem je rovněž čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Údaje nejsou předávány třetím stranám, pokud neexistuje zákonná povinnost je zveřejnit.

Registrace subjektu údajů s dobrovolným poskytnutím osobních údajů slouží správci k tomu, aby mohl subjektu údajů nabídnout obsah nebo služby, které lze z povahy věci nabídnout pouze registrovaným uživatelům.

Další údaje jsou ukládány za účelem prevence nebo odhalení zneužití webových stránek a zajištění bezpečnosti našeho systému.

Jako registrovaný uživatel máte možnost kdykoli změnit osobní údaje poskytnuté při registraci nebo je nechat zcela vymazat. K tomu můžete využít funkce obsažené ve vašem účtu nebo nás písemně či e-mailem informovat o svém přání údaje změnit nebo vymazat. Pokud jde o vaše individuální práva, přečtěte si část „Jaká máte práva na ochranu údajů?

6. Statistické hodnocení

V rámci hodnocení a neustálého zlepšování webových stránek společnosti myLife Lebensversicherung AG shromažďujeme statistické informace. Jedná se například o počet návštěvníků, počet zobrazení stránek, místa, odkud návštěvníci přicházejí, typ prohlížeče, datum a čas přístupu a podobné údaje. Tyto informace nemají žádný osobní odkaz. Tyto údaje jsou následně uloženy a zpracovávány na serverech společnosti myLife Lebensversicherung AG v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Nepředávají se třetím stranám, a to ani částečně.

7. Používání služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc („Google“). Služba Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, aby společnost Google zpracovávala vaše údaje výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

8. Google reCaptcha

K určení, zda určitý údaj v našem kontaktním (vyplňovacím) formuláři nebo formuláři pro zasílání novinek zadává člověk nebo počítač, používáme službu reCaptcha společnosti Google. Společnost Google používá následující údaje k ověření, zda jste člověk, nebo počítač: IP adresa použitého koncového zařízení, webová stránka, kterou u nás navštívíte a na které je captcha vložena, datum a doba trvání návštěvy, rozpoznávací údaje použitého prohlížeče a typu operačního systému, účet Google, pokud jste přihlášeni ke službě Google, pohyby myši na oblastech reCaptcha a úkoly, které vyžadují identifikaci obrázků. Právním základem pro popsané zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Takovéto zpracování údajů je v našem oprávněném zájmu, abychom zajistili bezpečnost našich webových stránek a chránili nás před automatizovanými vstupy (útoky).

9. Další odkazy

Na naší domovské stránce najdete mimo jiné odkaz na Facebook. Ten vás pouze přesměruje na naši stránku na Facebooku bez uložení jakýchkoli údajů. Nejedná se o zásuvný modul.

10. Doba uchovávání dat

Jak dlouho budou vaše údaje uloženy? V nezbytném rozsahu zpracováváme a uchováváme vaše osobní údaje po dobu trvání obchodního vztahu. Je třeba poznamenat, že náš obchodní vztah může trvat roky. Kromě toho se na nás vztahují různé povinnosti týkající se uchovávání a archivace, které vyplývají mimo jiné z německého obchodního zákoníku, německého daňového zákoníku, německého zákona o pojistné smlouvě, německého zákona o dohledu nad pojišťovnictvím a německého zákona o praní špinavých peněz. Lhůty stanovené pro uchovávání nebo archivaci jsou dvouleté až desetileté. Konečně se doba uložení posuzuje také podle zákonných promlčecích lhůt, které mohou být až třicetileté, například podle §§ 195 a násl. německého občanského zákoníku, přičemž obecná promlčecí lhůta je tříletá.

11. Jaká máte práva (informace, oprava a výmaz osobních údajů)?

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, máte jako subjekt údajů ve smyslu GDPR následující práva:

a. Právo na poskytování informací

Můžete si od nás vyžádat následující informace:

 • Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny osobní údaje, které se vás týkají;
 • plánovanou dobu uchovávání osobních údajů, které se vás týkají, nebo, pokud o tom nelze poskytnout konkrétní informace, kritéria pro stanovení doby uchovávání;
 • existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, práva na omezení zpracování ze strany správce nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování;
 • existenci práva na odvolání k dozorovému úřadu;
 • veškeré dostupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů;
 • existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování na subjekt údajů. Máte právo požádat o informace o tom, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požádat o informace o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR v souvislosti s předáním.

b. Právo na opravu

Máte právo na opravu a/nebo doplnění, pokud jsou osobní údaje, které o vás zpracováváme, nepřesné nebo neúplné. Nápravu jsme povinni provést neprodleně.

c. Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat o omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za následujících podmínek:

 • Přesnost osobních údajů, které se vás týkají, zpochybňujete po dobu, která nám umožňuje přesnost osobních údajů ověřit;
 • Zpracování je nezákonné a vy vznášíte námitku proti výmazu osobních údajů a místo toho žádáte o omezení používání osobních údajů;
 • Osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a zatím není jasné, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se vás týkají, omezeno, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Pokud jsme omezili zpracování v souladu s výše uvedenými podmínkami, budeme vás o tom informovat před zrušením omezení.

d. Právo na výmaz

Můžete požadovat, abychom neprodleně vymazali osobní údaje, které se vás týkají. Tyto údaje jsme pak povinni neprodleně vymazat, pokud nastane jeden z následujících důvodů:

 • Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Odvoláte svůj souhlas, na němž bylo založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
 • vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Osobní údaje, které se vás týkají, jsme zpracovávali protiprávně.
 • Výmaz osobních údajů, které se vás týkají, je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje.
 • Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti v souladu s čl.8 odst.1 GDPR.

Pokud jsme předmětné osobní údaje zveřejnili a jsme povinni je vymazat v souladu s výše uvedenými zásadami, jsme taktéž povinni informovat ostatní správce údajů o tom, že jste jako subjekt údajů požádali o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopie.

Přijmeme vhodná opatření, včetně technických opatření, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, abychom tuto povinnost splnili, pokud zpracování není nadále nezbytné ze zákonných důvodů nebo z důvodů oprávněných zájmů.

e. Právo na informace

Pokud jste uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, jsme povinni informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, zpřístupněny, o této opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být ze strany těchto příjemců informováni.

f. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte také právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovanými postupy.

Při uplatňování tohoto práva máte rovněž právo na to, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly předány přímo od jednoho správce jinému správci, pokud je to technicky proveditelné a pokud to nemá nepříznivý vliv na svobody a práva jiných osob.

Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci.

12. Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.
Společnost myLife Lebensversicherung AG nebude dále zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami.
Pokud zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají, pro účely přímého marketingu, máte právo proti tomuto kdykoli vznést námitku; to platí i pro profilování, pokud souvisí s přímým marketingem.
Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, společnost myLife Lebensversicherung AG již nebude osobní údaje, které se vás týkají, pro tyto účely zpracovávat.

13. Právo odvolat prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte také právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Odvolání odešlete na adresu uvedenou v bodě 1.

14. Jak si můžete stěžovat?

Na vaší spokojenosti nám záleží. Pokud jste z jakéhokoliv důvodu nespokojeni s námi, našimi službami nebo pojistnou smlouvou, dejte nám, prosím, vědět. V souvislosti s ochranou údajů se můžete se svou stížností obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů uvedeného v bodě 1 nebo na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů.

Stěžovat si můžete i u jiných orgánů. Další informace o postupu podávání stížností naleznete zde v „Informačním listu o postupu při podávání stížností“.