Informace o zpracování osobních údajů

Prostřednictvím tohoto dokumentu vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů pojišťovnou myLife Lebensversicherung AG, Göttingen a vašich právech, která vám přiznávají platné zákony, týkající se ochrany osobních údajů.

Správcem vašich osobních údajů je:

myLife Lebensversicherung AG

Herzberger Landstr. 25
37085 Göttingen
Německá spolková republika
E-Mail: info@mylife-leben.cz
Web: www.mylife-leben.cz

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat písemně na poštovní adresu uvedenou výše s doplněním informace o pověřenci jako adresátovi zásilky („Datenschutzbeauftragter“) nebo emailem na emailové adrese: datenschutzbeauftragter@mylife-leben.de

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu z Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (GDPR), Spolkovým zákonem na ochranu osobních údajů (BDSG), příslušnými ustanoveními Zákona o pojistné smlouvě (VVG) a dalšími příslušnými zákony. Nad jejich rámec se naše společnost zavázala k dodržování „Pravidel chování při nakládání s osobními údaji v německém pojišťovacím sektoru“, která výše uvedená pravidla konkretizují pro účely pojišťovacího průmyslu. Pravidla je možné najít na https://www.mylife-leben.de/linkliste.

Pokud nás žádáte o uzavření pojistné smlouvy, potřebujeme vaše osobní údaje, které nám poskytujete, za účelem uzavření pojistné smlouvy a za účelem hodnocení pojistných rizik, která v souvislosti s tím přebíráme. Došlo-li k uzavření smlouvy, zpracováváme takové osobní údaje za účelem plnění smluvního vztahu, např. Za účelem vystavení pojistky nebo inkasování pojistného. Při škodné události potřebujeme informace o vzniklé škodě, abychom mohli zkontrolovat, zda došlo k pojistné události a určit výši pojistného plnění. Uzavření pojistné smlouvy ani plnění z ní se bez zpracovávání vašich osobních údajů neobejde.

 

Nad rámec uvedeného potřebujeme vaše osobní údaje k tvorbě statistik, specifických pro naši činnost, např. Při vývoji nových pojistných tarifů, nebo při plnění zákonných požadavků. Využívám vaše údaje pro posuzování celého zákaznického vztahu, např. pro poradenství ohledně změny nebo doplnění vaší smlouvy, nebo pro komplexní poskytování informací.

Právním základem takového zpracování osobních údajů je čl. 6, odst. 1 b) GDPR. Pokud potřebujeme získat také zvláštní kategorie vašich osobních údajů (např. údaje o vašem zdravotním stavu v době před uzavřením pojistné smlouvy), zakládáme zpracování takových osobních údajů na vašem souhlasu ve smyslu čl. 9, odst. 2 a) ve spojení s čl. 7 GDPR. Vyváříme-li z těchto kategorií osobních údajů statistiky, zakládáme takové zpracování na čl. 9, odst. 2 j) GDPR ve spojení s § 27 BDSG.

Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, nebo oprávněných zájmů třetích stran (čl. 6, odst. 1 f) GDPR), a to zejména když je to nezbytné:

  • k zajištění bezpečnosti a provozu IT;
  • k prevenci a objasňování trestných činnů. K tomuto účelu využíváme zejména datových analýz, které nám umožňují rozeznat indikátory poukazující na zneužívání pojištění.

Kromě toho zpracováváme vaše osobní údaje také ke splnění našich právních povinností, zejména regulatorních požadavků, povinností uchovávat záznamy, nebo naší povinnosti poskytovat radu. V těchto případech je právním základem zpracování příslušná zákonná regulace ve spojení s čl. 6 odst. 1 c) GDPR.

Pokud budeme plánovat zpracování vašich osobních údajů za jiným účelem, než účelem uvedeným výše, budeme vás o tom informovat způsobem a v rozsahu vyžadovaném právními předpisy.

Použití vaší emailové adresy

Pokud nám v rámci interakcí s námi poskytnete svou e-mailovou adresu, uchováme ji a v případě potřeby ji použijeme pro další komunikaci o dané smlouvě, pokud proti tomuto použití nevznesete námitky.

Kategorie příjemců osobních údajů

Zajistitel:

Pojistná rizika, která přebíráme, jsou pojištěnu u specifických pojišťovacích institucí (zajišťoven). Za tímto účelem může být nezbytné předávat vaše osobní údaje a údaje o pojistných událostech zajistiteli, tak aby si tento mohl sám posoudit pojistné riziko nebo pojistnou událost. Kromě toho nám tak náš zajistitel díky své odbornosti může poskytnout podporu při posuzování rizik, pojistných plnění nebo hodnocení procesů. Vaše osobní údaje předáváme zajistiteli pouze v rozsahu nezbytném k plnění pojistné smlouvy uzavřené s vámi, nebo v rozsahu nezbytném k výkonu našich oprávněných zájmů. Více informací o našem zajistiteli zjistíte zde [Link zum Rückversicherer], nebo s je můžete vyžádat na kontaktních údajích uvedených výše.

 

Zprostředkovatelé:

Pokud jsou vám naše služby související s vaší pojistnou smlouvou poskytovány prostřednictvím zprostředkovatele, bude tento zprostředkovatel zpracovávat údaje uvedené ve smluvních formulářích, pojistné smlouvě a údaje související s pojistnými událostmi v rozsahu nezbytném k uzavření a plnění pojistné smlouvy. Vaše osobní údaje předáváme také zprostředkovatelům, kteří vykonávají činnost pro vás, a to za účelem poskytování podpory a poradenství v záležitostech vašeho pojištěn a jiných finančních služeb. Zprostředkovatelem v tomto smyslu máme na mysli nejen jednotlivé fyzické osoby, ale také zprostředkovatelské a poradenské společnosti s nimiž tito zprostředkovatelé spolupracují nebo jsou jimi odměňováni (např. HonorarKonzept GmbH, Göttingen (Servisní společnost pro zprostředkovatele.))

Externí poskytovatelé služeb:

Za účelem splnění našich smluvních i zákonných povinností můžeme využívat externí poskytovatele služeb. Seznam externích poskytovatelů služeb můžete nalézt na našich webových stránkách https://www.mylife-leben.de/linkliste.

Další příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším příjemcům, jako například úřadům v rámci plnění našich zákonných oznamovacích povinností (např. úřadům sociálního zabezpečení, daňovým úřadům nebo orgánům činným v trestním řízení, příp. orgánům dohledu).

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje vymažeme jakmile již nebudou pro výšeuvedené účely třeba. Osobní údaje mohou být uchovány po dobu, po kterou je možné vůči nám uplatnit jakýkoliv nárok (tedy po dobu uplynutí zákonné promlčecí doby). Dále uchováváme vaše osobní údaje po dobu vyžadovanou zákonem. Takové povinnosti nám mohou vyplývat zejména z Německého Obchodního Zákoníku, daňových zákonů, nebo právních předpisů upravujících předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu. V těchto případech dosahuje doba uchování údajů až 10 let.

Práva související se zpracováním údajů

Můžete si vyžádat informace o zpracování vašich osobních údajích, a to na výše uvedené adrese. Kromě toho za určitých okolností můžete požádat o opravu nebo výmaz vašich údajů. Můžete mít také právo požadovat omezení zpracování vašich údajů nebo nepřenositelnost osobních údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v souvislosti s přímým marketingem.

Pokud si zpracováváme vaše osobní údaje za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, můžete z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznést námitku proti takovému zpracování.

Právo na stížnost

S vašimi stížnostmi máte možnost obrátit se na výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na příslušný orgán dohledu, kterým je v našem případě:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen

Prinzenstraße 5

30159 Hannover

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Pokud předáváme osobní údaje poskytovatelům služeb mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), bude takové předání provedeno pouze za podmínky, že tato třetí země byla Komisí EU potvrzena jako mající přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů nebo pokud poskytuje jiné vhodné záruky ochrany osobních údajů (např. závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů nebo standardní EU doložky o ochraně osobních údajů). Detailní informace k tomuto tématu a k úrovni ochrany osobních údajů našimi poskytovateli služeb ve třetích zemích naleznete na  https://www.mylife-leben.de/linkliste nebo si je můžete vyžádat na výše uvedených kontaktních údajích.

Informace o používání cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do vašeho zařízení při návštěvě internetových stránek. Tyto stránky používají pouze technické (nezbytné) cookies, které potřebujeme k tomu, aby naše stránky správně fungovaly a abychom předcházeli jejich přetížení. S ukládáním těchto cookies souborů není vyžadován předchozí souhlas uživatele.